++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 


ข่าว !!

 กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (ครั้งที่ 17)   
O.C.A  สถาบันเชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนระดับมาตรฐาน
ในประเทศ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
ในวันที่ 5-27 ก.ย. 52 สอบวันที่ 18 ต.ค. 52 รายละเอียดเพิ่มเติม 
ที่ http://www.ocanihao.com/ocanews8.html 

 

กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2552 (นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน)

   30 พ.ค. 2552 (8.30-12.00 น.)  รายงานตัว (นักศึกษาใหม่)
   4-5   มิ.ย.  2552             ปฐมนิเทศ (นักศึกษาใหม่)
   8 มิ.ย. 2551                 เปิดภาคเรียนวันแรก
                             - รับใบจองจากอาจารย์ที่ปรึกษา /
                              ลงทะเบียน ห้อง 332,333,335
                             - เริ่มเรียนวันแรก


หลักฐานในวันรายงานตัว

1. สำเนาใบระเบียนสะสมแสดงผลการเรียน บฟ. 1 จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริง)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

 
ค่าธรรมเนียมในวันรายงานตัว

1. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1300 บาท

2. ค่าประกันอุบัติเหตุ

550 บาท

3. ค่าเสื้อคณะ

200 บาท

4. ค่าเสื้อมหาลัย

200 บาท

5. ค่าเข็มสัญลักษณ์ ชาย-หญิง

25-30 บาท
หมายเหตค่าลงทะเบียนชำระเมื่อเปิดเรียน เอกภาษาจีนเหมาจ่าย เทอมละ9,000 บาท

 

"โครงการค่ายอบรมภาษาจีน "มหานครปักกิ่ง 2009"

    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ University Of Science and Technology Beijing 
จัดโครงการค่ายอบรมภาษาจีน "Beijing Summer Camp 2009" 
สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในวันที่ 28 มีนาคม - 24 เมษายน 2552 
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ด้ทุนฝึกอบรม

        อาจารย์ชนกพร ขาวคำ อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้รับการ
    คัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เข้ารับการอบรม
    วิธีการสอน ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐ
    ประชาชนจีน ประจำปี 2551เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
    ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2551 โดย
    กระทรวงศึกษาจีน : Hanban  รับผิดชอบ
    ค่าใช้จ่ายในประเทศจีนทั้งหมด  (ค่าอบรม,
    อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าอาหาร และที่พัก)
    สกอ.รับผิดชอบค่าเครื่องบิน และมหาวิทยาลัย
    ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสนับสนุนค่าธรรมเนียม
    หนังสือเดินทางและ VISA

 

 สอบได้ HSK ระดับ 9

    อาจารย์ชนันภรณ์ ปุ้งเผ่าพันธ์  อาจารย์โปรแกรม 
 วิชาภาษาจีนได้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ซึ่งจัด 
 สอบโดยรัฐบาลจีนปักกิ่ง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2551 
 ณ O.C.A. ผลปรากฏว่า สอบ HSK ได้ระดับ 9 ซึ่งเป็น
 ระดับสูง
    HSK มีวัตถุประสงค์คล้ายการสอบ TOEFL 
 ในภาษาอังกฤษ มี 11 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน (1-3) 
 ระดับต้น (3-5) ระดับกลาง (6-8) และระดับสูง (9-11)


 ได้รับเหรียญทองชนะเลิศมวยไทย

    นายประไพร จันทะบัณฑิต และนางสาววิภาพร แชกระโทก นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจีน ปี 3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันมวยโบราณโลก ที่จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่
11-17 มีนาคม พ.ศ. 2551 ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นายประไพร จันทะบัณฑิต 
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศมวยไทยโบราณโลกประเภทชายอายุเกิน
20ปีขึ้นไปและได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภททีมผสมชาย-หญิงอายุเกิน20ปี
ขึ้นไป  โดยคู่กับนางสาววิภาพร แชกระโทก   

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

Hit Statistics