++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 


ประวัติโปรแกรมวิชาภาษาจีน

      ในปีการศึกษา 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  พวงสุวรณ  อธิการบดี (ในขณะนั้น) 
ได้เชิญอาจารย์นพพร  ชมพู  จากจังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์  Nie Qing จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มาทำการสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในปีการ
ศึกษา 2548 ในสมัยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์  ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ 
ดร. สุมณฑา  พรหมบุญ  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรศศ.บ. (ภาษาจีน) ซึ่งร่าง
และนำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติ ปุ้งเผ่าพันธ์ และคณะ ปีการศึกษา 2549 (มิ.ย.49)  
ได้เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน รุ่นแรก มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนจำนวน 15 คน โดยใช้
อาคารเรียนชั้น 3 ของตึก 3 เป็นห้องเรียน อาจารย์ในโปรแกรมวิชาภาษาจีน  รุ่นแรกมี ผศ.โชติ 
ปุ้งเผ่าพันธ์(ประธานโปรแกรม) อาจารย์ Li XiaoGuang จากมณฑล Jilin (Chang chun)
สาธารณรัฐประชาชนจีน ,อาจารย์ Lu Shuyi อาสาสมัครชาวไต้หวัน ,อาจารย์ดวงนภา ฟุ้งตระกูลทอง  
จากจังหวัดลำปาง  ต่อมามี อาจารย์ชนกพร  ขาวคำ  (แทน อ.ดวงนภา)  และอาจารย์ LiuYu Chuan
จาก มณฑล Liaoning  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
        ปี พ.ศ. 2552  สมัยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์  เป็นอธิการบดี  
ได้อนุมัติกรอบอัตราภาษาจีน  6  อัตรา จึงมีอาจารย์มาเพิ่มเติม คือ  อาจารย์ Huang Ting Ting,
อาจารย์ Pi Yi จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (อาสาสมัคร)  และ อาจารย์นุกูล  ธรรมจง  
จากอ.โพธาราม จ.ราชบุรี
     โปรแกรมวิชาภาษาจีน  มีนโยบายชัดเจนในเรื่องคุณภาพ (ไม่เน้นปริมาณ)  พัฒนานักศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศในทางวิชาการ (ภาษาจีน)ให้ได้มาตรฐานสากลโดยมี H.S.K.  เป็นตัวชี้วัด  และจัดให้
นักศึกษามีประสบการณ์  เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมจีน  อาทิ  ดนตรีจีน  (กู่เจิง ,ขิมจีน ,
ซอจีน ขลุ่ยจีน ฯลฯ) การเชิดสิงโต , การเขียนพู่กันจีน , การร้องเพลงจีน  เป็นต้น  ในด้านการจิตพิสัย  
ได้เข้มงวดในเรื่องการตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
     จากนโยบายดังกล่าวทำให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาจีนอยู่ในเกณฑ์ดี(โดยดูจากผลสอบ H.S.K.) 
และนักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาจีน ตลอดจนสามารถโต้วาทีเป็นภาษาจีนได้ 
     30 กันยายน 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติ ปุ้งเผ่าพันธ์ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน (คนแรก) 
เกษียณอายุราชการ มีอาจารย์ชัชวาล แอร่มหล้า เข้ามาทำหน้าที่ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน แทน

*****************************************

 

 

Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

Hit Statistics