++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 


HSK

          ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตราฐาน ที่จัดขึ้นสำหรับชาวต่างชาติและชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน ซึ่งการสอบ HSK มีวัตถุประสงค์คล้ายกับ TOEFL ในภาษาอังกฤษ ผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับใบรับรองความรู้ภาษาจีนตามลำดับขั้นที่สามารถทำคะแนนได้โดยใบรับรองความรู้ภาษาจีน (HSK) แห่งชาติ ณ นครปักกิ่ง การสอบ HSK จึงได้รับความนิยมและเชื่อถือมากที่สุด

          เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก โปรแกรมวิชาภาษาจีน จึงสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนสอบ HSK เพื่อเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพ (Guarantee) การเรียนการสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง

ตัวอย่างประกาศนียบัตร (Certificate)

ตัวอย่างประกาศนียบัตร (Certificate)

ตัวอย่างใบผลคะแนน (Transcript)

ตัวอย่างใบผลคะแนน (Transcript)

ความสำคัญของใบประกาศนียบัตร (HSK)

ใบประกาศนียบัตรจะออกโดยคณะกรรมาธิการ HSK แห่งชาติของประเทศจีน สามารถนำไปสมัครงานในบริษัทต่างๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีนได้
สามารถใช้เป็นหลักฐานเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกที่ในประเทศจีนได้


การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

HSK แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1. ระดับพื้นฐาน (Basic)
เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนตั้งแต่ 100-800 ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 400-3,000 คำ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน ในระดับพื้นฐานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1

คือ ใบประกาศนียบัตรระดับ พื้นฐาน เกรด C

ระดับ 2

คือ ใบประกาศนียบัตรระดับ พื้นฐาน เกรด B

ระดับ 3
คือ ใบประกาศนียบัตรระดับ พื้นฐาน เกรด A

2. ระดับต้น - กลาง (Elementary-Intermediate)
เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนตั้งแต่ 400-2,000 ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 2,000-5,000 คำ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน ในระดับต้น-กลาง แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้

ระดับ 3

คือ ใบประกาศนียบัตรระดับ ต้น เกรด C

ระดับ 4

คือ ใบประกาศนียบัตรระดับ ต้น เกรด B

ระดับ 5
คือ ใบประกาศนียบัตรระดับ ต้น เกรด A
ระดับ 6

คือ ใบประกาศนียบัตรระดับ ต้น เกรด C

ระดับ 7

คือ ใบประกาศนียบัตรระดับ ต้น เกรด B

ระดับ 8
คือ ใบประกาศนียบัตรระดับ ต้น เกรด A

3. ระดับสูง (Advanced)
เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนตั้งแต่ 3,000 ชั่วโมงขึ้นไป เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 5,000-8,000 คำ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน ในระดับสูง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ 9

คือ ใบประกาศนียบัตรระดับ สูง เกรด C

ระดับ10

คือ ใบประกาศนียบัตรระดับ สูง เกรด B

ระดับ11
คือ ใบประกาศนียบัตรระดับ สูง เกรด A

ประโยชน์ของการสอบ HSK
1. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 3 (เทียบเท่าเกรด A ของระดับพื้นฐานและแกรด C ของระดับต้น) ขึ้นไป สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงระดับปริญญาตรีของประเทศจีนในคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์แผนตะวันตกใต้
2. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 6 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถานบันการศึกษาชั้นสูงระดับปริญญาตรีของประเทศจีนในคณะศิลปศาสตร์ คณะประวัติศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์แผนจีน
3. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 9 ขึ้นไป สามารถศีกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงระดับปริญญาโทของประเทศจีน
4. ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรการสอบ HSK ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับต้น-กลาง และระดับสูงนั้น ขณะศึกษาต่อในประเทศจีนสามารถได้รับยกเว้นการเรียนวิชาภาษาจีนในระดับเทียบเท่ากับ
ระดับที่สอบผ่านได้ และยังสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรนี้รับรองมาตรฐานความรู้ภาษาจีน เพื่อสมัครเข้าทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงและต้องการผู้ที่มีความรู้ทางภาษาจีนเป็นอย่างดีได้ทั่วโลก

ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (H.S.K) ระดับต้นกลาง

จัดสอบโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (15 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมแมนดาริน)

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

เกรด
1.
นายประไพร จันทะบัณฑิต
ระดับ 5
2.
นางสาวเกศิณี รากผักแว่น
ระดับ 3
3.
นางสาวนริศรา ฝอยทอง
ระดับ 4
4.
นางสาววจิรา ศิลาพัฒน์
ระดับ 3
5.
นางสาววรัญญา ยุบลมล
ระดับ 3
6.
นางสาวสมหญิง บรรลังครบุรี
ระดับ 4
7.
นางสาวสรัญญู สักลอ
ระดับ 5
8.
นางสาวสายสุนีย์ ชมชุม
-
9.
นางสาววิภาพร แชกระโทก
ระดับ 3
10.
นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา
ระดับ 5
       
ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (H.S.K) ระดับพื้นฐาน

 

จัดสอบโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (15 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมแมนดาริน)
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เกรด
1.
นายอาทิตย์ธเนศ อุไรกุล
A
2.
นางสาวกรรณิกา แท่นเครือ
C
3.
นางสาวสายสุนีย์ ลักษณาครบุรี
A
4.
นายเฉลิมศักดิ์
คงสุวรรณ์
B
5.
นางสาวกรวรรณ
ละมุลครบุรี
C
6.
นางสาวจิราภรณ์
ธนะโพธา
C
7.
นางสาวนลินทิพย์
สุพงษ์
B
8.
นางสาวปารีรัตน์
เนียมเตียง
C
9.
นางสาวรัตนาวดี
พลสำโรง
C
10.
นางสาววราพร นุยา
B
11.
นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์
C
12.
นางสาวอธิติญา วศินทรวิสุทธิ
C
13.
นางสาวอภัสนันท์ อุไรกุล
C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

Hit Statistics