++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 


หลักสูตร/แผนการเรียน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตและหมวดวิชาแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
95 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
87 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

1. หมวดศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  รายวิชาบังคับ
ให้เรียน 9 หน่วยกิต
  GE 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
  GE 1102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
  GE 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
  รายวิชาเลือก
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  GE 1104 การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
  GE 1105 วาทการ
3(2-2-5)
  GE 1106 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
3(2-2-5)
  GE 1107 ภาษาจีนเบื้องต้น
3(2-2-5)
  GE 1108 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(2-2-5)
  GE 1109 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3(2-2-5)
  GE 1110 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(2-2-5)
  GE 1111 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(2-2-5)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
  รายวิชาบังคับ
ให้เรียน 3 หน่วยกิต
  GE 2101 จริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
3(2-2-5)
  รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่เกิน
3 หน่วยกิต
  GE 2102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(2-2-5)
  GE 2103 สุนทรียภาพของชีวิต
3(2-2-5)
  GE 2104 สารสนเทศศึกษา
3(2-2-5)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  GE 3101 วิถีไทย
3(2-2-5)
  GE 3102 วิถีโลก
3(2-2-5)
  GE 3103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
  GE 3104 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
  GE 3105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(2-2-5)
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
  รายวิชาบังคับ
ให้เรียน 6 หน่วยกิต
  GE 4101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
  GE 4102 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
  รายวิชาเลือก
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  GE 4103 คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
  GE 4104 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
  GE 4105 เคมีเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
  GE 4106 ชีววิทยากับการดำรงชีวิต
3(2-2-5)
  GE 4107 สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
  GE 4108 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
  GE 4109 งานช่างเบื้องต้น
3(2-2-5)
  GE 4110 เกษตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
1.5 กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล
  รายวิชาบังคับ
ให้เรียน 6 หน่วยกิต
  GE 5101 สุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
  GE 5102 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา
ก. วิชาเอกแบบเอกเดี่ยว
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
  บังคับเรียน รายวิชาต่อไปนี้
63 หน่วยกิต
  CN 6101 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(2-2-5)
  CN 6102 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(2-2-5)
  CN 6103 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
3(2-2-5)
  CN 6104 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6205 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
  CN 6206 ภาษาจีนระดับต้น 3
3(2-2-5)
  CN 6207 ภาษาจีนระดับต้น 4
3(2-2-5)
  CN 6208 การฟังและการพูดภาษาจีน 3
3(2-2-5)
  CN 6209 การอ่านภาษาจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6210 การอ่านภาษาจีน 2
3(2-2-5)
  CN 6211 การเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6212 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1
3(2-2-5)
  CN 6313 วัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
  CN 6314 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5)
  CN 6315 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
  CN 6316 การอ่านภาษาจีนโบราณ
3(2-2-5)
  CN 6317 วรรณคดีจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6318 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6319 หลักภาษาจีน
3(2-2-5)
  CN 6420 ภาษาจีนระดับสูง
3(2-2-5)
  BA 9101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
  เลือกเรียน รายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  CN 7201 การอ่านภาษาจีน 3
3(2-2-5)
  CN 7202 นิทานสุภาษิตจีน
3(2-2-5)
  CN 7203 การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
  CN 7304 สนทนาภาษาจีน
3(2-2-5)
  CN 7305 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
  CN 7306 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ
3(2-2-5)
  CN 7307 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
  CN 7308 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
  CN 7309 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 1
3(2-2-5)
  CN 7310 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 2
3(2-2-5)
  CN 7311 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2
3(2-2-5)
  CN 7312 การเขียนรายงานภาษาจีน
3(2-2-5)
  CN 7313 นวนิยายจีน
3(2-2-5)
  CN 7414 วรรณคดีจีน 2
3(2-2-5)
  CN 7415 เรื่องสั้นจีน
3(2-2-5)
  CN 7416 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
3(2-2-5)
  CN 7417 การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
  CN 7418 การแปลภาษาจีน 3
3(2-2-5)
ข. วิชาเอกแบบเอก - โท
เรียนวิชาเอกภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
  บังคับเรียน รายวิชาต่อไปนี้
45 หน่วยกิต
  CN 6101 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(2-2-5)
  CN 6102 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(2-2-5)
  CN 6104 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6206 ภาษาจีนระดับต้น 3
3(2-2-5)
  CN 6207 ภาษาจีนระดับต้น 4
3(2-2-5)
  CN 6209 การอ่านภาษาจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6210 การอ่านภาษาจีน 2
3(2-2-5)
  CN 6211 การเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6212 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1
3(2-2-5)
  CN 6314 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5)
  CN 6316 การอ่านภาษาจีนโบราณ
3(2-2-5)
  CN 6317 วรรณคดีจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6318 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6319 หลักภาษาจีน
3(2-2-5)
  BA 9101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
  เลือกเรียน รายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
  CN 6103 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
3(2-2-5)
  CN 6205 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
  CN 6208 การฟังและการพูดภาษาจีน 3
3(2-2-5)
  CN 6313 วัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
  CN 6315 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
  CN 6420 ภาษาจีนระดับสูง
3(2-2-5)
  CN 7201 การอ่านภาษาจีน 3
3(2-2-5)
  CN 7202 นิทานสุภาษิตจีน
3(2-2-5)
  CN 7203 การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
  CN 7304 สนทนาภาษาจีน
3(2-2-5)
  CN 7305 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
  CN 7306 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ
3(2-2-5)
  CN 7307 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
  CN 7308 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
  CN 7309 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 1
3(2-2-5)
  CN 7310 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 2
3(2-2-5)
  CN 7311 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2
3(2-2-5)
  CN 7312 การเขียนรายงานภาษาจีน
3(2-2-5)
  CN 7313 นวนิยายจีน
3(2-2-5)
  CN 7414 วรรณคดีจีน 2
3(2-2-5)
  CN 7415 เรื่องสั้นจีน
3(2-2-5)
  CN 7417 การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
  CN 7418 การแปลภาษาจีน 3
3(2-2-5)
ค. วิชาโท เรียนภาษาจีน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  บังคับเรียน รายวิชาต่อไปนี้
21 หน่วยกิต
  CN 6101 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(2-2-5)
  CN 6102 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(2-2-5)
  CN 6104 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6206 ภาษาจีนระดับต้น 3
3(2-2-5)
  CN 6209 การอ่านภาษาจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6211 การเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
  CN 6319 หลักภาษาจีน
3(2-2-5)
  เลือกเรียน รายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  CN 6103 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
3(2-2-5)
  CN 6205 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
  CN 6207 ภาษาจีนระดับต้น 4
3(2-2-5)
  CN 6208 การฟังและการพูดภาษาจีน 3
3(2-2-5)
  CN 6210 การอ่านภาษาจีน 2
3(2-2-5)
  CN 6313 วัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
  CN 6317 วรรณคดีจีน 1
3(2-2-5)
  CN 7203 การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
  CN 7304 สนทนาภาษาจีน
3(2-2-5)
  CN 7305 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
  CN 7306 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ
3(2-2-5)
  CN 7307 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
  CN 7308 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
  CN 7309 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 1
3(2-2-5)
  CN 7310 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 2
3(2-2-5)
  CN 7311 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2
3(2-2-5)
  CN 7414 วรรณคดีจีน 2
3(2-2-5)
  CN 7418 การแปลภาษาจีน 3
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
  CN 8401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
2(90)
  CN 8402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
6(450)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
         ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้ และไม่เป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ( ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง )

GE 1102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
GE 1107 ภาษาจีนเบื้องต้น
3(2-2-5)
GE 2102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(2-2-5)
GE 3101 วิถีไทย
3(2-2-5)
CN 6101 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(2-2-5)
CN 6103 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
3(2-2-5)
รวม 18

 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ( ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง )

GE 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
GE 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
GE 5101 สุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
GE 4101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
CN 6102 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(2-2-5)
CN 6104 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
รวม 18

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ( ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง )

GE 2101 จริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
3(2-2-5)
GE 5102 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
GE 4102 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
CN 6205 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
CN 6206 ภาษาจีนระดับต้น 3
3(2-2-5)
CN 6209 การอ่านภาษาจีน 1
3(2-2-5)
รวม 18

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ( ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง )

CN 6210

การอ่านภาษาจีน 2

3(2-2-5)

CN 6207

ภาษาจีนระดับต้น 4

3(2-2-5)

CN 6211

การเขียนภาษาจีน 1

3(2-2-5)

CN 6208

การฟังและการพูดภาษาจีน 3

3(2-2-5)

CN 6212

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1

3(2-2-5)

CN 7202

นิทานสุภาษิตจีน

3(2-2-5)

รวม 18

 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ( ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง )

CN 6319

หลักภาษาจีน

3(2-2-5)

CN 6313

วัฒนธรรมจีน

3(2-2-5)

CN 6314

ภาษาจีนระดับกลาง 1

3(2-2-5)

CN 6316

การอ่านภาษาจีนโบราณ

3(2-2-5)

CN 7305

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

CN 7306

ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ

3(2-2-5)

รวม 18

 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ( ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง )

CN 6315

ภาษาจีนระดับกลาง 2

3(2-2-5)

CN 6317

วรรณคดีจีน 1

3(2-2-5)

CN 6318

การแปลภาษาจีน 1

3(2-2-5)

CN 7308

ภาษาจีนธุรกิจ

3(2-2-5)

CN 7201

การอ่านภาษาจีน 3

3(2-2-5)

CN 7304

สนทนาภาษาจีน

3(2-2-5)

รวม 18

 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ( ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง )

CN 6420

ภาษาจีนระดับสูง

3(2-2-5)

CN 7203

การเขียนภาษาจีน 2

3(2-2-5)

CN 7417

การแปลภาษาจีน 2

3(2-2-5)

CN 7307

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ( เลือกเสรี )

3(2-2-5)

BA 9101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3(3-0-6)

CN 8401

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน

2(90)

 

วิชาเลือกเสรี

3

รวม 20

 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ( ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง )

CN 8402

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน

6(450)

รวม 6
Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

Hit Statistics