++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรมโต้วาทีภาษาจีน

กิจกรรมการโต้วาที ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กิจกรรมการโต้วาที ณ หอประชุมมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

VCD หัวข้อ "เป็นอาจาย์ดีกว่าเป็นไกด์"


Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

Hit Statistics