++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรมโต้วาทีภาษาจีน

ณ โปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

หัวข้อ "เป็นครูดีกว่าเป็นไกด์" โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นายประไพร จันฑะบัณฑิต)

หัวข้อ "เป็นครูดีกว่าเป็นไกด์" โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นางสาวสรัญญู สักลอ)

หัวข้อ "เป็นครูดีกว่าเป็นไกด์" โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นางสาวสายสุนีย์ ชมชุม)

หัวข้อ "เที่ยวไทยดีกว่าเที่ยวจีน" โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 (นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2)


Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

Hit Statistics