++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 

ทำเนียบอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
อายุ
วุฒิ/สาขา
สถาบันการศึกษา
เชื้อชาติ/สัญชาติ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
นายนพพร  ชมภู
26
ปริญญาตรี/ภาษาจีน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ไทย
26 ต.ค.47-25ต.ค.48
2
Ms. Nie Qing
20
ปริญญาตรี/ภาษาจีน
ม.  จิ่วเจียง
สปช.จีน
26 ต.ค.47–25 ต.ค.48  
3.
ผศ.โชติ  ปุ้งเผ่าพันธ์
56
M.Ed.(บริหาร)
Sardar  Palel U. INDIA
ไทย
1 มิ.ย. 48–30 ก.ย.52 ประธานโปรแกรมคนแรก
4.
Ms. Li XiaoGuang
37
ปริญญาตรี/ภาษาจีน
Si Ping U.
สปช.จีน

24  ต.ค.48–ปัจจุบัน

เริ่มเปิดรับ นศ.จีนรุ่นแรก ในภาคเรียนที่ 1/2549
5  
Ms.  Lu Shuyi
32
ปริญญาโท/การสื่อสาร
National Chung Cheng U.
สปช.จีน
11 พ.ย.48–6 พ.ย.51  
6
น.ส.ดวงนภา  ฟุ้งตระกูลทอง
24
ปริญญาตรี/ภาษาจีน
ม.ราชภัฏลำปาง
ไทย
3 เม.ย. 49–2 เม.ย. 50  
 7
น.ส.ชนกพร  ขาวคำ
26

ปริญญาตรี/ภาษาจีน (เกียรตินิยมอันดับ2)

ม.บูรพา
ไทย

3 เม.ย. 50–ปัจจุบัน

 
8
น.ส.ชนันภรณ์  ปุ้งเผ่าพันธ์
23
ปริญญาตรี/ภาษาจีน, HSK level 9
ม.ศิลปากร
ไทย
28 เม.ย. 51–2 ก.ย.52  
9
Mr. Liu Yu Chuan
27
ปริญญาโท/ภาษาจีน
Xiamen U.
สปช.จีน
16 ก.ค.51–ปัจจุบัน  
10
Ms.  Huang Ting Ting
24
ปริญญาตรี/ภาษาจีน (เกียรตินิยมอันดับ1)
Hua Qiao U.
สปช.จีน
1 มิ.ย.52 –ปัจจุบัน  
11
นางทิพวรรณ  พงศ์พัฒนาชาติ
60
B.A. / Home Economics
Chinese Culture U.
ไต้หวัน
ภาคเรียนที่ 2/2551
1 ภาคเรียน
12
Ms.  Pi Yi
24
Master 3/ภาษาจีน
Guangxi Normal U.
สปช.จีน
28 พ.ค.52–31 มี.ค.53
อาสาสมัคร
13
นายนุกูล  ธรรมจง
31

ปริญญาโท (บริหาร) / ปริญญาตรี (ภาษาจีน)

มศว.ประสานมิตร / ม.หัวเฉียว

ไทย
13 ส.ค.52–ปัจจุบัน  


 

Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

Hit Statistics